Lone Star Legal Aid’s online intake is now available in Spanish and Vietnamese. According to the Texas Tribune, “Of the nearly 24 million people in Texas five years or older, 65 percent speak only English at home. The rest speak more than 160 languages combined.” Spanish and Vietnamese are numbers 1 and 2 in the top 10 languages spoken in Texas, after English. Spanish and Vietnamese speaking Texans will now be able to access legal representation without having to call our phone intake line. “Dealing with a legal problem is a very personal thing, and our goal is for non-English speaking Texans to be able to make an online application without having to rely on friends and family, and especially not abusers, to translate an application for legal help,” said CEO Paul E Furrh, Jr, who added that “applicants with limited English proficiency will now be able to apply for free legal help on their own.”  Applicants who use the new online applications in Spanish and Vietnamese will immediately be matched with a Spanish or Vietnamese speaking employee who can complete the application. Lone Star Legal Aid has employees who speak Spanish, Vietnamese and over 16 other languages, providing immediate access to legal assistance for eligible clients in the most diverse city in the country.


La solicitud en línea de Lone Star Legal Aid ahora está disponible en español y vietnamita. Según el Texas Tribune, “De los casi 24 millones de personas en Texas de cinco años o más, el 65 por ciento habla solo inglés en casa. El resto habla más de 160 idiomas combinados.” El español y el vietnamita son los números 1 y 2 en los 10 principales idiomas que se hablan en Texas, después del inglés. Los tejanos que hablan español o vietnamita ahora podrán obtener representación legal sin tener que llamar a nuestra línea telefónica de admisión. “Tratar un problema legal es algo muy personal, y nuestro objetivo es que los tejanos que no hablan inglés puedan hacer una solicitud en línea sin tener que depender de amigos y familiares, y especialmente de sus abusadores, para traducir solicitud de ayuda legal “, dijo el CEO Paul E Furrh, Jr, quien también dijo que” los solicitantes con dominio limitado del inglés ahora podrán solicitar ayuda legal gratuita por su cuenta.” Los solicitantes que usen las nuevas solicitudes en línea en español y vietnamita serán emparejados inmediatamente con un empleado de habla español o vietnamita que pueda completar la solicitud. Lone Star Legal Aid tiene empleados que hablan español, vietnamita y más de 16 idiomas, dando acceso inmediato a asistencia legal para clientes elegibles en la ciudad más diversa del país.


Hiện nay Lone Star Legal Aid nhận đơn trực tuyến được dùng bằng tiếng Mễ-Tây Ban Nha và tiếng Việt. Theo Texas Tribune, “Trong số gần 24 triệu người ở Texas từ năm tuổi trở lên, 65% chỉ nói tiếng Anh ở nhà. Phần còn lại dùng hơn 160 ngôn ngữ kết hợp “. Tiếng Mễ-Tây Ban Nha và tiếng Việt là ngôn ngữ số 1 và số 2 trong số 10 thứ ngôn ngữ hàng đầu được xử dụng ở Texas, sau tiếng Anh. Người dân Texas nói tiếng Mễ-Tây Ban Nha và tiếng Việt bây giờ sẽ có thể tìm được đại diện pháp lý mà không cần phải gọi vào đường dây nhận đơn của chúng tôi. “Đối phó với vấn đề pháp lý là việc rất riêng tư, và mục tiêu của chúng tôi là người dân Texas không nói được tiếng Anh vẫn có thể xử dụng trực tuyến mà không phải nhờ bạn bè và gia đình, và đặc biệt không bị những kẻ lạm dụng, để phiên dịch đơn xin trợ giúp về pháp lý”, Ông Giám đốc Điều hành Paul E Furrh, Jr, còn phát biểu thêm rằng “những ứng viên có trình độ tiếng Anh hạn chế từ nay sẽ có thể tự mình xin trợ giúp pháp lý miễn phí”. Ứng viên xử dụng các đơn xin trực tuyến mới bằng tiếng Mễ-Tây Ban Nha và tiếng Việt sẽ cũng giống như một nhân viên nói tiếng Mễ-Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt để hoàn tất đơn xin. Lone Star Legal Aid có nhân viên nói tiếng Mễ-Tây Ban Nha, tiếng Việt và hơn 16 ngôn ngữ khác, để giúp đỡ ngay tại chỗ việc hỗ trợ pháp lý cho các thân chủ đủ điều kiện tại thành phố đa dạng nhất trong nước.


Lone Star Legal Aid is a 501(c)(3) nonprofit law firm focused on advocacy on behalf of low-income and underserved populations. Lone Star Legal Aid serves the millions of people at 125% of federal poverty guidelines that reside in 72 counties in the eastern and Gulf Coast regions of Texas, and 4 counties of southwest Arkansas. Lone Star Legal Aid focuses its resources on maintaining, enhancing, and protecting income and economic stability; preserving housing; improving outcomes for children; establishing and sustaining family safety and stability, health and well‐being; and assisting populations with special vulnerabilities, like those who have disabilities, or who are elderly, homeless, or have limited English language skills. To learn more about Lone Star Legal Aid, visit our website at www.lonestarlegal.org

Media contact: Clarissa Ayala, cayala@lonestarlegal.org